Obchodné podmienky

Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú k používaniu redakčného systému WebMaker a služieb poskytovaných v súvislosti s prevádzkou tohto systému. Používaním týchto služieb súhlasíte s doleuvedenými podmienkami. V prípade, že s týmito podmienkami nesúhlasíte alebo nechcete byť týmito podmienkami viazaní, nepoužívajte služby redakčného systému WebMaker.

Obchodné podmienky


 1. 1. Prevádzkovateľ

1.1. Prevádzkovateľom služby je WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36 743 852, DIČ: 20 22 32 97 05. Spoločnosť je zapísaná v registri Okresného súdu Trnava Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19692/T.
(ďalej len "prevádzkovateľ")

 1. 2. Používateľ

2.1. Používateľ služieb je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva a používa služby redakčného systému WebMaker a služieb poskytovaných v súvislosti s týmto systémom, ktoré sú prevádzkované pod hlavičkou WebHouse s.r.o..
(ďalej len "používateľ")

 1. 3. Definícia služby

3.1. Redakčný systém WebMaker slúži na tvorbu a spravovanie webových stránok pre fyzické ako aj právnické osoby, ktoré môžu na takto zriadených stránkach prevádzkovať osobné stránky, firemné stránky, alebo stránky s elektronickým internetovým on line obchodom. S používaním redakčného systému WebMaker môžu byť spojené aj ďalšie služby mailového serveru, DNS serveru, podporných stránok a ďalších služieb.

 1. 4. Autorské práva

4.1. Celý obsah redakčného systému WebMaker rovnako aj obsah služieb s ním spojených je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z. z. a podlieha tiež ďalším všeobecne záväzným právnym predpisom. Obsahom sa myslia programovacie skripty a zdrojové kódy, sprievodné texty, články, fotografie, obrázky, ilustrácie, audio a video klipy, dizajn webových stránok a ich častí.
4.2. Na používateľa v čase využívania služieb redakčného systému WebMaker a s ním spojených služieb neprechádzajú žiadne vlastnícke, distribučné ani žiadne ďalšie práva na obsah definovaný v bode 4.1. Celý obsah spojený s používaním a využívaním služieb redakčného systému WebMaker je možné používať iba v súvislosti s týmito službami. V žiadnom prípade nie je dovolené kopírovať, ďalej distribuovať a používať mimo systém WebMaker akúkoľvek časť redakčného systému WebMaker a služieb ním spojených. Je zakázané kopírovať, prenášať, komerčne využívať akúkoľvek časť, vytvárať odvodené kópie systému, prípade napomáhať v takomto konaní tretej strane.
4.3. V prípade, že budete mať vedomosť ale zistíte porušenie autorských práv vzťahujúcich sa k redakčnému systému WebMaker a služieb s ním spojených, vyjadrujete svoj súhlas, že nás budete bezodkladne o tejto skutočnosti informovať.

 1. 5. Registrácia a osobné údaje používateľa

5.1. Vyplnením registračného formuláru na stránke WebMaker.sk používateľ dáva súhlas na spracovanie zadaných osobných údajov. V prípade objednávky služieb redakčného systému WebMaker alebo objednávkou služieb s ním spojených a zadaním osobných alebo inkasných údajov dáva súhlas na spracovanie týchto údajov.
5.2. Prevádzkovateľ zaručuje používateľovi ochranu jeho osobných údajov, ktoré zadal pri registrácii alebo objednávke služieb. Tieto údaje sú chránené na základe zákona o ochrane osobných údajov  č. 428/2002 Z. z..
5.3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že neposkytne tieto údaje tretej strane, a že údaje budú použité iba pri vzájomnej komunikácii, prípadne pri spravovaní objednaných služieb.

 1. 6. Testovacia prevádzka

6.1. Po vyplnení registračného  formuláru na stránke WebMaker.sk  má používateľ k dispozícii 30-dňovú bezplatnú testovaciu prevádzku redakčného systému WebMaker. Doplnkové služby spojené s prevádzkou redakčného systému WebMaker môžu byť v testovacej prevádzke čiastočne alebo úplne obmedzené alebo nedostupné.
6.2. Ak v priebehu 30-dňovej testovacej prevádzky požívateľ objedná platenú službu a za objednanú službu uhradí všetky poplatky fakturované prevádzkovateľom, v tom prípade bude testovacia prevádzka ukončená a testovacia prevádzka redakčného systému WebMaker sa zmení na spoplatnenú službu s využitím redakčného systému WebMaker a služieb s ním spojených.

 1. 7. Objednávka služieb

7.1. Dňom objednania platených služieb redakčného systému WebMaker vzniká zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a používateľom. Používateľ objednaním služieb vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami a zároveň súhlasí, že tieto obchodné podmienky boli súčasťou objednávky a neboli uzatvorené podpisom. Na základe objednávky prevádzkovateľ vystaví používateľovi predfaktúru na zvolené obdobie a v cene, ktorá je v dobe objednania platná.
7.2. Pri objednávke služieb si používateľ zvolí jeden z ponúkaných programov, ktorý bude v dobe objednávky dostupný a rovnako zverejnený vrátane aktuálnej ceny na www.WebMaker.sk/cennik
7.3. Používateľ si pri objednávke zvolí periodicitu platby, teda časové obdobie, na ktoré si objednané služby chce predplatiť. Na základe zvolenej periodicity bude prevádzkovateľ vždy 30 dní pred ukončením objednaného obdobia vystavovať predfaktúru na ďalšie obdobie o rovnakej dĺžke a v cene platnej v dobe vystavenia predfaktúry. Aktuálne ceny sú zverejnené na stránke  www.WebMaker.sk/cennik
7.4. Používateľ si slobodne zvolil používateľský program a časové obdobie predplatenia. Na základe objednávky používateľ potvrdzuje svoj záujem o zvolený program a časové obdobie. Nárok na objednanú službu vzniká používateľovi až po úhrade celej sumy zálohovej faktúry. Čiastková úhrada nie je možná a používateľ môže odmietnuť spustenie služby v prípade, že nie je zaplatená celá čiastka zálohovej faktúry.

 1. 8. Zmena objednaných služieb

8.1. Používateľ si môže zvoliť aj iný balík služieb, ako ten, ktorý má práve predplatený. Možný je prechod z vyššieho balíku na  nižší aj z nižšieho na vyšší. Prechod je možné po vzájomnej dohode uskutočniť aj v priebehu už predplateného obdobia.
8.2. V prípade, že k zmene programu dôjde v priebehu už uhradeného obdobia, tak pri prechode z nižšieho balíka na vyšší sa zmena uskutoční po uhradení doplatku. Pri prechode z vyššieho balíka na nižší sa predĺži obdobie predplatenia nového nižšieho balíka na časové obdobie, ktoré zodpovedá zostatkovej cene už zaplateného pôvodného balíka.

 1. 9. Ukončenie prevádzky

9.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na okamžité pozastavenie prevádzky služieb redakčného systému WebMaker a služieb s tým súvisiacich aj bez predchádzajúceho upozornenia, prípadne zablokovať prístup k webovým stránkam prevádzkovaným  na redakčnom systéme WebMaker, alebo odstrániť webové stránky a to okrem iného v aj prípadoch keď:

9.2. Prevádzkovateľ aj používateľ majú právo na ukončenie poskytovania resp. používanie redakčného systému WebMaker a služieb s tým spojených, pričom musí túto skutočnosť oznámiť písomnou formou alebo formou e-mailu prostredníctvom zákazníckej zóny v profile používateľa v administračnom rozhraní.
9.3. V prípade ukončenia prevádzky zo strany používateľa nie je prevádzkovateľ povinný vrátiť platby za už zaplatené služby.
9.4. V prípade ukončenia prevádzky zo strany poskytovateľa z dôvodu porušenia obchodných podmienok používateľom, nie je prevádzkovateľ povinný vrátiť platby za už zaplatené služby a nečerpané služby.
9.5. V prípade, že používateľ neuhradí v stanovenej dobe celú sumu zálohovej faktúry, prípadne uhradí iba jej časť bude prevádzkovateľom vyzvaný na úhradu celej čiastky zálohovej faktúry za objednané služby. V prípade, že ani po výzve nepríde k úhrade celej sumy, tak prevádzkovateľ môže odstúpiť od poskytovania služby a v prípade, že boli používateľom dovtedy zaplatené čiastkové zálohy, tak tieto vráti používateľovi v zákonom stanovenej lehote na jeho účet.

 1. 10. Záruky a zodpovednosť

10.1. Prevádzkovateľ redakčného systému WebMaker a služieb s ním spojených nepreberá žiadnu zodpovednosť voči používateľovi ale ani tretej strane za škody, ktoré vzniknú či už následkom bežného použitia redakčného systému WebMaker a služieb s ním spojených alebo aj pri nedostupnosti služieb, zlyhaniu služieb alebo nespoľahlivosti týchto služieb ani v dôsledku nedostupnosti a nemožnosti použitia redakčného systému WebMaker a služieb s ním priamo alebo nepriamo spojených.
10.2. Prevádzkovateľ redakčného systému WebMaker a služieb s ním spojených nenesie žiadnu zodpovednosť za škody voči používateľovi alebo tretej strane v súvislosti s používaním redakčného systému WebMaker a služieb s ním spojených.
10.3. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah webových stránok používateľa, ktoré sú prevádzkované na redakčnom systéme WebMaker. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, alebo ujmy, ktoré spôsobí používateľ redakčného systému WebMaker tretím osobám svojím konaním. Obsah stránok používateľa v žiadnom prípade nevyjadruje názov prevádzkovateľa redakčného systému WebMaker a služieb s ním spojených. Za zverejnený obsah stránok vytvorených používateľom nesie v celom rozsahu zodpovednosť používateľ a akékoľvek sťažnosti a žaloby budú vedené voči autorovi tohto obsahu a nie voči prevádzkovateľovi redakčného systému WebMaker.
10.4. Prevádzkovateľ redakčného systému WebMaker a produkty a programy tretích strán používané v súvislosti s redakčným systémom a služieb s ním spojených Vám negarantujú, že systém a programy a produkty tretích strán používané v súvislosti s redakčným systémom WebMaker budú spĺňať vaše požiadavky a predstavy, budú pracovať bezchybne, bezpečne a nepretržite, že budú kompatibilné s dodatočným zdrojovým kódom a skriptami tretích strán a že, chyby v prevádzke alebo funkčnosti budú odstránené.
10.5. Prevádzkovateľ redakčného systému WebMaker a služieb s ním spojených, nie je zodpovedný za stratu dát a neposkytuje žiadnu náhradu za dáta stratené v dôsledku poruchy na systéme, výpadku služieb redakčného systému WebMaker a služieb s ním spojených a rovnako aj pri poruchách alebo výpadkoch služieb tretích strán priamo alebo nepriamo súvisiacich s prevádzkou redakčného systému a služieb s tým spojených.
10.6. Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť rozsah alebo úplne alebo čiastočne zrušiť poskytovanie služieb redakčného systému WebMaker alebo služieb s ním spojeným.
10.7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na pozmenenie alebo úplne odstránenie všetkých dát používateľa na redakčnom systéme WebMaker a na službách s tým spojených a to aj bez upozornenia a bez povinnosti náhrady.
10.8. V prípade, že na tomto mieste nie je uvedené inak, tak na používanie redakčného systému WebMaker a služieb s ním spojených sa nevzťahujú žiadne ďalšie záruky.

 1. 11. Práva a povinnosti

11.1. Prevádzkovateľ redakčného systému WebMaker a služieb s ním spojených má právo na uvedenie loga WebMaker a hyperlinky na každej web stránke vytvorenej v redakčnom systéme WebMaker. Odstránenie loga prípadne hyperlinku používateľom, prípadne jeho znefunkčnenie bude považované za porušenie obchodných podmienok.
11.2. Prevádzkovateľ má právo používať hyperlinky stránok používateľov a ukážky web stránok vytvorených v redakčnom systéme WebMaker k propagácii redakčného systému WebMaker a k marketingovým účelom spoločnosti WebHouse, s.r.o.
11.3. Používateľ, ktorý prevádzkuje na redakčnom systéme WebMaker internetový obchod, je povinný v zmysle zákona o elektronickom obchode č.22/2004 Z.z. podľa § 4 ods. 1 zákona o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších povinný poskytnúť potenciálnym zákazníkom minimálne tieto údaje, ktoré musia byť ľahko a trvale prístupné: názov, obchodné meno a sídlo poskytovateľa služieb (právnická osoba), resp. meno, priezvisko, miesto podnikania a adresu bydliska poskytovateľa služieb (fyzická osoba), daňové identifikačné číslo, ak je platiteľom DPH, adresu elektronickej pošty a telefónne číslo, označenie registra, ktorý ho zapísal a číslo zápisu, názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha uviesť na web stránke identifikačné údaje na firmu, ktorá tento obchod uskutočňuje a takisto aj ďalšie údaje, ktoré z tohto zákona vyplývajú.
11.4. Používateľ má povinnosť zverejňovať na web stránkach iba taký obsah, ktorý nie je v rozpore s platnými zákonmi, dobrými mravmi alebo morálnymi princípmi.
11.5. Používateľ má povinnosť udržiavať svoje prihlasovacie údaje v tajnosti. V prípade zneužitia vašich prihlasovacích údajov nenesie prevádzkovateľ redakčného systému žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré môžu vniknúť používateľovi alebo tretej strane. Prevádzkovateľ redakčného systému nemá prístup k heslám používateľov. Tieto heslá sú z bezpečnostných dôvodov uložené v zakódovanej podobe. Prevádzkovateľ môže na žiadosť používateľa iba vygenerovať nové heslá.
11.6. Používateľ má povinnosť zálohovať obsah, ktorý vkladá na web stránky. Prevádzkovateľ redakčného systému WebMaker a s ním súvisiacich služieb nie je povinný takúto zálohu vykonávať.
11.7. Povinnosťou prevádzkovateľa je snaha o maximálnu funkčnosť a dostupnosť poskytovanej služby v rámci technických a časových možností okrem stavov, ktoré vzniknú v dôsledku vyššej moci, alebo zásahom tretích strán, prípadne v čase keď bude prebiehať potrebná údržba na hardvérových a softvérových vybaveniach potrebných pre funkčnosť redakčného systému WebMaker a s ním spojených služieb.
11.8. Používateľ systému je povinný dodržiavať platné právne predpisy v súvislosti so zberom a archiváciou a spracovaním osobných údajov zákazníkov podľa platného zákona o ochrane osobných údajov, zákon č. 428/2002 Z. z.
11.9. Prevádzkovateľ má právo v prípade podozrenia, porušovania zákonov slovenskej republiky, v prípade porušovania autorských práv, porušovania morálnych princípov alebo v prípade iného porušovania pravidiel vykonať na web stránke používateľa také zmeny, ktoré zamedzia ďalšiemu porušovaniu zákonov alebo práv tretích strán.
11.10. Prevádzkovateľ redakčného systému WebMaker má právo kedykoľvek a bez ďalšieho oznámenia uskutočňovať zmeny v programovom vybavení redakčného systému, pridávanie alebo odstraňovanie modulov, pridávanie alebo odstraňovanie grafických prvkov, odstránení alebo modifikovaní programového vybavenia tretích strán. 

 1. 12. Komunikácia so zákazníkom

12.1. Prevádzkovateľ redakčného systému WebMaker považuje e-mailovú adresu používateľa, ktorú má uvedenú v profile zákazníka v administračnom rozhraní za e-mailovú adresu kompetentnej osoby pre realizáciu zmien  na webovej stránke. Pokiaľ budú používateľom požadované zmeny prostredníctvom zabezpečenej zóny v profile užívateľa v administračnom rozhraní, budú automaticky považované za autorizované. V prípade, že budú tieto zmeny neskôr označené za neautorizované nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť za takto vykonané zmeny požadované prostredníctvom autorizovaného e-mailu.
12.2. V prípade, že bude mať prevádzkovateľ pochybnosti o identite používateľa, môže dané zmeny odmietnuť vykonať a podniknúť kroky k overeniu totožnosti používateľa.
12.3. Celá komunikácia v prípade registračného procesu, zasielania predfaktúr, faktúr, upomienok a ďalších informácií súvisiacich s prevádzkou a používaním objednaných služieb bude prebiehať elektronickou komunikáciu prostredníctvom e-mailu. Všetky elektronicky zasielané doklady spoločnosťou WebHouse, s.r.o. sú plne v súlade s platnou legislatívou a sú plnohodnotnými a platnými daňovými dokladmi.

 1. 13. Záverečné ustanovenia

13.1. Prevádzkovateľ redakčného systému WebMaker a služieb s tým spojených si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok.
13.2. Všetky ostatné podmienky, ktoré nie sú súčasťou týchto obchodných podmienok sa budú v prípade sporu riadiť platnými ustanoveniami dotknutých zákonov.
13.3. Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 20.2.2012. V prípade vydania nových Obchodných podmienok, strácajú tieto svoju platnosť a dňom ich vydania sú v platnosti nové Obchodné podmienky. O vydaní nových obchodných podmienok bude prevádzkovateľ informovať používateľov prostredníctvom e-mailu na e-mailové adresy zadané v profile zákazníka 10 dní pred vydaním týchto nových obchodných podmienok.
13.4. V prípade sporov sa za platné obchodné podmienky považujú tie, ktorú sú zverejnené na webovej adrese prevádzkovateľa www.WebMaker.sk/obchodne-podmienky